•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Beschouwing en visie

Graag lichten wij onze visie op de presentatie van de gebeurtenissen uit WO II nader toe.

Daarbij ligt het hoofdaccent in de Betuwe op een grote hoeveelheid (tastbare) herinneringen. Daar maken zij onderdeel uit van het historisch landschap ( outdoor) en ondersteunen daarmee aanwezige oorlogsmusea. De kennismaking met cultuurhistorie is in de klassieke vorm vaak sterk gericht op in-door. Het is bijna gebouw-afhankelijk gemaakt.

Anno 2013 is de uitdaging er om verder te gaan: het totaal complex omvat daarmee zowel indoor als outdoor. In die situatie ontstaat idealiter een wisselwerking en wordt bij indoor ( binnen) verwezen naar outdoor ( buiten) en bij outdoor naar indoor. Natuurlijk wordt daarbij veelvuldig gebruik gemaakt van digitale methodes.

Dit is illustratief te maken met het volgende voorbeeld: In december 1944 werd door de bezetter een doorbraak van de dijk in Elden veroorzaakt. Daarbij overstroomde een groot deel van de Betuwe en tot ver in het westen van ons land dreigde groot gevaar. De schepen werden als het ware vanuit de rivier het binnenland in gespuwd. “Binnen “( indoor)kan men dit tonen door foto’s uit die periode, maar ook door moderne nabootsing van een dijkdoorbraak. Met bijvoorbeeld simulaties en computer animaties. Daarmee komen verleden, heden en de toekomst bij elkaar.

Op deze manier wordt die oorlogservaring uit 1944 gerelateerd aan hoogwatersituaties, die zich heden ten dage kunnen voordoen. Daarbij verder kijkend naar de kwaliteit van de dijken, landschappelijke inrichting  en klimaatverandering. Van belang is hierbij om ultieme plekken in het landschap, waaronder heuvels,rivieren en gebouwen te gebruiken. Ook in archeologisch opzicht. Concreet houdt dit met betrekking tot de herinnering van de Tweede Wereldoorlog en hetgeen geschiedde in deze regio in, dat als het ware de biotoop van Groesbeek ( e.o.),Oosterbeek ( e.o.) en de Betuwe als één integraal geheel wordt getoond..

Doel is het creëren van een Herinneringslandschap als natuurlijk partner in het Strategisch landschap.

Vanuit een vernieuwd museaal beheer en met een duurzame inrichting kan dit vorm gegeven worden. Het landschap biedt dan de mogelijkheid de ultieme verhaalplekken op te zoeken en in kaart te brengen.( Passend in “Spannende Verhalen”en verhalen zoeken). De bouwstenen van de Liberation kunnen dan worden getoond en men kan deze bouwstenen laten zien, voelen en ruiken. Op die manier ontstaat  eenwording van materiële, zichtbaren en hoorbare verhalen en ervaringen. Dit vormt dan vervolgens de voedingsbodem voor herinneren en gedenken met een educatieve waarde, resulterend in een groot gevoel voor samenhang en het idee daaraan verbonden. Concreet vertaalt zich dat naar de pure nieuwsgierigheid: namelijk, dat je iets hebt gemist, als je het niet hebt gezien. Voorbeeld is de Panelenroute langs de Linge e.o. Op dat moment profileert deze regio zich als DE strategische plek, waar de doorbraak in WO 2 had moeten plaats vinden.

Zie hier de uitdaging, die er ligt om indoor en outdoor als eenheid te presenteren.

Het Exoduscomité februari 2013,

www.exodushuissen.nl

 

Grensoverschrijdend gedenken

Voor het Exoduscomité is bij gedenken van belang, dat er een relatie bestaat met het heden. De gebeurtenis, die herdacht wordt is uniek, maar helaas zijn er voorbeelden te over, waaruit blijkt, dat de strijd en de ellende voor burgers in oorlogstijd niet op zichzelf staan. Het herdenken is daarmee tevens een boodschap voor het heden en de toekomst. Herdenken heeft mede tot doel om erkenning te krijgen voor het leed. Daaruit voortvloeiend is het leermoment: Dat wij het niet mogen vergeten!

Om deze reden wordt de jeugd sterk betrokken bij iedere herdenkingsactiviteit. Op de door het Exoduscomité opgerichte tastbare herinneringen staat de toedracht aangegeven. Bovendien is ter aanvulling een informatieve site www.exodushuissen.nl

Daar waar gewenst is de tekst bij de monumenten en herinneringstekens meertalig om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken en om zowel figuurlijk als letterlijk over de grens heen te herdenken. Dat geldt voor de woonkernen, de regio’s, maar ook voor de landen. Het herdenken staat open voor iedereen, ongeacht beperking, geslacht, leeftijd, ras en geloofsovertuiging. Sleutelwoord daarbij is “respect”.

Exoduscomité

Commemoration beyond borders

For the Exodus Committee to commemorate the past, it is important that a connection exists with the present. Each commemoration event is unique, but unfortunately there are examples showing that the struggle and misery for civilians in wartime did not stand alone. The commemoration is thus also a message for the present and the future. Commemorating purposes to gain recognition for the suffering victims; consequently these memories are educational, lest we forget!

For this reason, it is imperative that youth gets heavily involved in every commemorative activity. The reality of the concrete memories established by the Exodus Committee is presented, also, additional information can be found at www.exodushuissen.nl

Multilingual text can be found at the monuments and on each memorial sign. This is provided so that we may reach the widest possible audience and also to commemorate literally and figuratively across international borders. The same can be said of the residential areas, the provinces, and also for countries. The commemoration is open to everyone regardless of disability, gender, age, race or religion. The keyword here is respect for all victims.

Exodus Committee

Grenzüberschreitend gedenken

Für das Exoduskomitee ist beim Gedenken von Bedeutung, dass eine Verbindung zur Gegenwart besteht. Das Geschehnis, dem gedacht wird ist einmalig, doch leider gibt es genügend Beispiele, die zeigen, dass der Kampf und das Elend für die Bürger in Kriegszeiten nicht der Vergangenheit angehören. Das Gedenken ist somit zugleich eine Botschaft für die Gegenwart und die Zukunft. Gedenken hat ebenso zum Ziel, Anerkennung für das Leiden zu erhalten. Daraus folgt die Erkenntnis: Wir dürfen es nie vergessen!

Aus diesem Grund wird die Jugend intensiv an jeder Gedenkveranstaltung beteiligt. Auf den vom Exoduskomitee errichteten greifbaren Erinnerungen steht der Hergang angegeben. Außerdem gibt es zur Ergänzung eine informative Site www.exodushuissen.nl


Der Text bei den Monumenten und Erinnerungszeichen ist mehrsprachig, um so eine größtmögliche Zielgruppe zu erreichen und um sowohl bildlich als auch buchstäblich über die Grenze hinweg zu gedenken. Das gilt für die Wohnzentren, die Regionen, aber auch für die Länder. Das Gedenken steht jedem offen, ungeachtet Beschränkung, Geschlecht, Alter, Rasse oder Glauben. Das Schlüsselwort ist „Respekt“.

Exoduskomitee

dodenherdenking 2024

Dodenherdenking 4 mei 2024 Op 4 mei 2024 worden...

Kijk verder

Henk Jongerius - In Memoriam

Na een periode van ziekzijn is Henk Jongerius o...

Kijk verder

inschrijving Wandeltocht 2024 geopend!

de inschrijving voor de wandeltocht in 2024 is...

Kijk verder

Herdenking Operatie Veritable

Met een vertegenwoordiging van vier personen wa...

Kijk verder

Fijne feestdagen!

2023 kende voor het Exoduscomité enige markante...

Kijk verder

Vredeswandeling 2023

Vredeswandeling 2 december 2023 Op 2 december h...

Kijk verder

2 oktober 2023 herdenking

Respectvolle ingetogen 2 oktober herdenking.

Kijk verder