•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Euregionaal project ‘Het water als wapen’. Educatief programma Arnhem - Watermuseum en Ooijpolder Hollandsch Duitsch gemaal.

Algemene intro:

Het laaglandrivierlandschap met overstromingsgevaar waartegen de bevolking zich probeert te beschermen, is één natuurlijk gebied dat gedeeld wordt door een landsgrens. Deze situatie heeft invloed op het landschap en de ‘leefgemeenschappen’. Er hebben zich in de loop van de geschiedenis aan beide kanten van de grens vergelijkbare ontwikkelingen voorgedaan. In de toekomst zal de klimaatverandering een uitdaging zijn.

Doel:

Via het project ‘Wapen als wapen’ nemen de bewoners kennis van gemeenschappelijke ontwikkelingen. Dat leidt tot ( vergroting van) herkenning, begrip en tot meer uitwisseling/ contacten over de grens.

Rijn en Waal zijn sterk onderdeel van de identiteit van honderdduizenden burgers. In tijden van voorspoed wordt handel gedreven via deze handelswegen. Ook in recreatief opzicht zijn de rivieren van groot belang. Door de eeuwen heen is waterbeheersing ontwikkeld en daardoor zijn de dijken kenmerkend in het gebied. Dijken zijn bedoeld om bescherming te bieden. Inmiddels heeft de grote behoefte aan woningen er toe geleid dat honderdduizenden tussen de rivieren een thuis hebben gevonden. Steden als Arnhem en Nijmegen kennen tienduizenden inwoners in de Betuwe.Belangrijk is het dat juist ook die bewoners er weet van hebben wat er in hun woonomgeving is gebeurd tijdens de oorlog. Ook is het bewustzijn van belang, dat men tussen veiligheid biedende dijken woont. Gedurende de oorlog golden andere criteria dan het bieden van bescherming. Het water werd als wapen gebruikt  in de strijd om de opmars van de vijand te verhinderen of om een verdedigbare zone te creëren. In 1944 werd door de Duitsers bij Elden ( Arnhem) de dijk opgeblazen en een groot gebied tussen Rijn en Waal - de Betuwe- onder water gezet. Datzelfde gebeurde aanvang 1945 met de lage gebieden tussen Kleve en de Rijn en de Ooijpolder.

Deze onderwaterzetting vormt een project met een uitdaging: Voor de strijdende partijen hadden de onderwaterzettingen vergaande invloed op de manier van oorlogsvoering en zelfs het verloop van de oorlog. Voor de burgers was het een catastrofe er bij. Huizen, goederen en land kwamen onder water te staan en men was genoodzaakt te vluchten.  

Het projectgebied omvat de omgeving van Kleve ( Kleef), de Ooijpolder en de Betuwe en heeft vanuit dit grote gebied naar buiten gerichte uitstraling vanwege het lot dat zowel burgers als militairen trof. Daarmee wordt dit grensoverschrijdende project vanuit de geschetste thematiek gedragen door een vijftal gemeenten: Stad Kleve, Berg en Dal, Lingewaard, Overbetuwe en Arnhem. Het project zal mensen bij elkaar brengen- mede vanuit de ontdekking en bewustwording van gemeenschappelijkheden. In dit verband werden op 7 juni Liberation Route Europe luisterkeien onthuld in zowel Elden ( Arnhem) als Rindern ( Kleve)

Het scholenproject:

De jongere generatie aan beide zijden van de grens wordt in staat gesteld deze gemeenschappelijkheden te ontdekken. Concreet houdt dat in, dat leerlingen van de Gesamtschule  in Kleve-Rindern en het OBC uit Elst, 90 in totaal, elkaar zullen ontmoeten in een speelse actieve museale omgeving. Daartoe zullen op maandag 25 juni excursies plaats vinden naar het Watermuseum te Arnhem en naar het Hollandsch-Duitsch gemaal in de Ooijpolder. 

Vanaf 9.30 uur zijn de 90 leerlingen te gast in het Watermuseum waar men kennis maakt met een educatief bewustwordingsprogramma. Daarin bijvoorbeeld digitale oefeningen en een spel dat gerelateerd is aan een onderwaterzetting. Men kan aangeven waar men woont en daarna in een spelvorm constateren of destijds het thuis onder water was komen te staan. En dan de keuze....wat mee te nemen bij een vlucht? De scholieren zullen het zelf op unieke manier ontdekken. De lunch vindt plaats in het museum. In de middag gaat men voor een bezoek aan het monumentale Duitsch Hollandsch gemaal in de Ooijpolder.

Daarna wordt dit maanden durende Euregio project afgesloten.

Voor me er info :

www.liberationroute.nl , www.exodushuissen.nl 

persoonlijke info: Martien van Hemmen, voorzitter Exoduscomité Samen met o.a. Historische Kring Elden initiatiefnemer. telefoon 026.3258027 of 06.45624016.

Naar het overzicht
  • Euregionaal project ‘Het water als wapen’. Educatief programma Arnhem - Watermuseum en Ooijpolder Hollandsch Duitsch gemaal.