•• OPDAT WIJ NIET VERGETEN. ••

contact

Verklaring/ motivatie in relatie tot project berging

De gemeente Lingewaard heeft ons onlangs als Exoduscomité benaderd met het verzoek deel te nemen in het project berging.

Het betreft hier een in Angeren gecrasht Duits vliegtuig.

Ons thema is de burger in oorlogstijd zoals bekend.

De gemeente heeft in de toelichting nadrukkelijk aangegeven dat de berging zich richt op de berging van de nagenoeg zeker stoffelijke resten van het bemanningslid.

Dát is meteen voor ons de legitieme reden om te participeren in het project.

Men beoogt de eventuele stoffelijke resten ter aarde te bestellen, op een laatste rustplaats.

Daarbij is essentieel dat de (familie)kring van het slachtoffer op de hoogte wordt gebracht van hetgeen is geschied en dat daarmee een ook voor die burgers  tragische periode kan worden afgesloten.

In dat traject kunnen wij een faciliterende ondersteunende rol vervullen.

De materiële kant van de berging is niet onze primaire invalshoek.

Verder wordt door de gemeente in de toekomst gewerkt aan een educatief programma.

Lees hiertoe hieronder onze motivatie.

Het wordt een bijzonder project , maar er moeten nog veel hobbels worden genomen.

De gemeente is hierin leading en heeft deskundige bijstand.

De projectgroep bestaat uit 4 partijen vanuit de gemeenschap.

 

Groet 

Bestuur
www.exodushuissen.nl  

 

Verklaring inzake participatie projectgroep berging oorlogsslachtoffer

Het Exoduscomité stelt zich ten doel de kwetsbare  positie van burgers in en vanuit de oorlogsperiode '40-'45  versterkt onder de aandacht te brengen.

Primair en concreet richt men zich op de burgers die tijdens en na de jammerlijk mislukte  Operatie Market Garden slachtoffer werden van het geweld van de strijdende partijen.

Nergens lijkt meer zichtbaar in welk een spagaat burgers komen als men in plaatsen als Doornenburg, Angeren en Huissen verlangt naar de bevrijding maar in plaats daarvan slachtoffer wordt van geallieerd vuur.

Massagraven en monumenten zijn de stille getuigen.

Gaandeweg is meer dan 75 jaar na WOII het accent van de activiteiten ook komen te liggen op het bestrijden van het oude vijandsbeeld.

Daarbij worden de  misdaden van het naziregime niet onder het tapijt geveegd.

Om die reden acht het Exoduscomité het van grote waarde dat de Duitse militair wordt geborgen opdat zijn identiteit kan worden vastgesteld.

Daarmee wordt aan de familie en andere dierbaren de gelegenheid geboden kennis te nemen van hetgeen gebeurd is. 

Een waardige en niet anonieme ter aarde bestelling  zal voor zijn dierbaren - burgers -  en de gemeenschap in zijn geheel wellicht ook een moment zijn om deze tragische periode af te sluiten.

Vanuit deze benadering maakt het Exoduscomité graag onderdeel uit van de projectgroep die zich de beoogde berging van de piloot ten doel stelt.

Op de vraag van de gemeente Lingewaard om te participeren is derhalve ' ja'  gezegd; mede omdat de gemeente leading is in dit project.

Hiermee wordt recht gedaan aan de heden bestaande onderlinge internationale verhoudingen.

 

Het bestuur van het Exoduscomité 

www.exodushuissen.nl

 

 

 

 

Naar het overzicht